Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING

VBO Huijsen makelaar (Patrick Huijsen) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

U heeft te maken met Huijsen makelaar (Patrick Huijsen) is een VBO makelaar. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegaan. Voor al deze verwerkingen is VBO Huijsen makelaar (Patrick Huijsen) de verwerkingsverantwoordelijke. Overal waar in deze verklaring VBO makelaar staat, wordt (Huijsen makelaar (Patrick Huijsen) bedoeld.

Contactgegevens:

Naam makelaar: Huijsen makelaar (Patrick Huijsen)

KvK: 78374456

Vlusch 38 1561 PR Krommenie

Mailadres: info@huijsenmakelaar.nl

Telefoonnummer 06 18921970

Persoonsgegevens die wij verwerken

De VBO makelaar verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Kopie ID-bewijs met nummer en afgedekte pasfoto en afgedekte BSN-nummer
 • Burgerlijke staat

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@huijsenmakelaar.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De VBO makelaar verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dat nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 2. Om een opdracht tot dienstverlening uit te kunnen voeren.
 3. Om een taxatieopdracht te kunnen uitvoeren.
 4. De makelaar verwerkt ook persoonsgegevens wanneer deze hier wettelijk verplicht toe is. Zoals gegevens welke nodig zijn voor het doen van een belastingaangifte.
 5. U verkoopt uw woning/bedrijfsobject en u heeft hiervoor de makelaar ingeschakeld.

De makelaar gaat in opdracht van u promotie maken voor de verkoop van uw woning/bedrijfsobject, wil inzicht krijgen in de waarde van uw woning/bedrijfsobject en de belangstelling voor uw woning/bedrijfsobject, zal belangstellenden rondleiden en namens u de onderhandelingen en de transactie begeleiden. Daarbij stelt de makelaar ook uw identiteit vast.

 • U verhuurt uw woning/bedrijfsobject en heeft hiervoor de makelaar ingeschakeld.

De makelaar zal in opdracht van u promotie maken voor de verhuur van uw woning/bedrijfsobject, belangstellenden rondleiden, zal inzicht krijgen in de betrouwbaarheid van de potentiele huurder en voor u een goede huurovereenkomst opstellen. Daarbij stelt de makelaar ook uw identiteit vast.

 • U wilt een woning/bedrijfsobject kopen en heeft hiervoor een makelaar ingeschakeld.

De makelaar zal in opdracht van u een voor u passende woning/bedrijfsobject vinden, namens u de onderhandelingen uitvoeren en de transactie begeleiden. Daarbij stelt de makelaar uw identiteit vast.

 • U bent op zoek naar een huurwoning/bedrijfsobject en heeft hiervoor een makelaar ingeschakeld.

De makelaar zal in opdracht van u een geschikte huurwoning/bedrijfsobject vinden met een passend huurcontract. Daarbij stelt de makelaar uw identiteit vast.

 • U wilt een koopwoning/huurwoning/bedrijfsobject bezichtigen die bij een makelaar wordt aangeboden.
 • U wilt een woning aankopen, een woning huren, een bedrijfsobject kopen, een bedrijfsobject huren die bij een makelaar wordt aangeboden.
 • U wilt via e-mail op de hoogte gehouden worden over het aanbod van de makelaar.
 • Commerciële activiteiten met als doel om u informatie te geven over makelaardij gerelateerde onderwerpen, zoals bijvoorbeeld een nieuwsbrief.
 • Indien u reageert op een woning/bedrijfsobject via de website, zodat wij u kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Huijsen makelaar neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Huijsen makelaar) tussen zit. Huijsen makelaar gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Software van Microsoft, onder andere middels private cloud systemen, Ilist, Venum, Kolibri, NAS systemen voor het opslaan en archiveren van object- en klantgegevens. Alsmede diverse andere computersystemen in verband met het kunnen uitvoeren van de dienstverlening.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De VBO makelaar bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Een aantal gegevens wordt door de makelaar 20 jaar bewaard, omdat de makelaar gedurende deze periode aansprakelijk kan worden gesteld voor beroepsfouten.
 • De bewijslast dat de makelaar de verplichte toets in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft uitgevoerd, wordt door de makelaar 5 jaar bewaard.
 • Financiële gegevens moet de makelaar minimaal 7 jaar bewaren in verband met de door de Wwft gestelde eisen.
 • Bij bezichtiging of aanvragen voor een bezichtiging van een koopwoning/ huurwoning/bedrijfsobject worden uw gegevens kort bewaard, niet langer dan 1 jaar.
 • De relevante gegevens van een taxatie wordt door de makelaar 20 jaar bewaard, omdat de makelaar gedurende deze periode aansprakelijk kan worden gesteld voor beroepsfouten.


Delen van persoonsgegevens met derden

De VBO makelaar deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De VBO makelaar blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt de VBO makelaar uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Uw gegevens kunnen, indien van belang, worden verstrekt aan of verwerkt worden door;

 • Notarissen
 • Aan/verkopende makelaars en taxateur
 • Verkopers/kopers
 • Huurders/verhuurders
 • Financieel adviseurs
 • ICT dienstverleners in verband met het verwerken van dossiers in systemen
 • Diverse social media (denk hierbij aan Facebook, Twitter, enz)
 • Administratiekantoren in verband met belastingaangiften
 • Validatie-instituten
 • Fotograaf ten behoeve van de verkoop van de woning.
 • Bouwkundig adviseurs/bureaus in verband met bouwkundige keuringen.
 • Deskundigen voor het inmeten van woonoppervlakte en inhoud van de woning.

Database met historische panden

Van alle koopwoningen/huurwoningen en bedrijfsobjecten die via een VBO makelaar worden verkocht, worden de volgende gegevens in de database van VBO/NVM/VastgoedPro vastgelegd:

 • Het adres van de woning of het bedrijfspand, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
 • Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald. Verkoop onder voorbehoud, verkoopdatum en transactieprijs.

Bovengenoemde gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.

Deze gegevens worden door de diverse brancheorganisaties gebruikt om analyses van de woningmarkt mogelijk te maken. Verder worden deze gegevens verstrekt aan geselecteerde derden:

 • Taxateurs, voor het doen van taxaties en andere waardebepalingen.
 • Validatie-instituten, voor het controleren van taxatierapporten.
 • Gemeenten, voor het vaststellen van WOZ-waardes.
 • Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, voor onderzoek naar de woningmarkt.
 • Universiteiten, voor onderzoeksdoeleinden.
 • makelaars in het kader van dienstverlening aan hun klanten.
 • Niet makelaars, banken, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties voor onderzoeksdoeleinden.

Deze partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor de genoemde doelen.  

Doorgifte van persoonsgegevens  buiten de EU

De VBO makelaar deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Deze derden kunnen zich buiten de Europese Unie bevinden of gebruik maken van servers die zich buiten de Europese Unie bevinden. Doorgifte aan landen buiten de Europese Unie gebeurt alleen als dat land een passend beveiligingsniveau waarborgt. Door het gebruik van de diensten van de VBO makelaar geeft u hiervoor toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De VBO Makelaar gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeurs-instellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de VBO makelaar en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@huijsenmakelaar.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De VBO makelaar wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De VBO makelaar neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@huijsenmakelaar.nl.

Versie 2020_4 huijsen makelaar
Versie 2019_VBO